คณะผู้บริหาร

นาย ทองใบ พจน์ธนาดิถี

Mr. Thongbai Pojthanadithee

ประธานกรรมการบริหาร ( Managing Director )

นาย เกรียงศักดิ์ พจน์ธนาดิถี

Mr. Kraingsak Pojthanadithee

ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน ( Factory Director )

นาย ศักดิ์ชัย พจน์ธนาดิถี

Mr.Sakchai Pojthanadithee

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด – ร้านค้า ( Marketing Director – Retail )

นาย ณัฏฐชัย เผ่าประเสริฐ

Mr. Natthachai Paoprasert

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด – อุตสาหกรรม

นาง รุ่งระวี พจน์ธนาดิถี

Ms. Rungrawee Pojthanadithee

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ( Administrative Director )